مسیر درمان ، اطلاعات جمع پزشکان و مراکز درمان و متخصصان سلامت
متخصصان پوست ، دیابت ، فشار خون و...