تبلیغات2مسیر درمان
فاطمه شیشه بر
نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی پاتولوژی
نظام پزشکی 96582
توضیحات پاتولوژی
03537267276
یزد یزد بلوار شهید بهشتی ، کوچه دامق ، آزمایشگاه هدف
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید