محمد جواد آریا

نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی پاتولوژی
نظام پزشکی 44842
توضیحات پاتولوژی
03537258850-2
یزد یزد بلوار طالقانی ، اول کوچه بیستم ، آزمایشگاه سینا
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید