مسیر درمان- دسترسی آسان به پزشکان و مراکز درمان
فیلم آموزشی تعیین کردن موقعیت مکانی خود بر روی سایت مسیر درمان

توی این ویدئو سعی کردیم تا به صورت راحت ترین شکل ممکن چگونه قرار دادن موقعیت مکانی خود را در سایت مسیر درمان وارد کنید آموزش دهیم: